Beleid Verko steunt op milieuverantwoord beheer van afvalstoffen

Over Verko

Veelgestelde vragen over de nieuwe composteerfabriek

Begin februari 2021 startte Verko met werken op de bedrijfssite aan de Bevrijdingslaan. Er komen nieuwe fabriekshallen en een moderne vergistingsinstallatie.

Dankzij deze nieuwe uitrusting kunnen we jouw groente-, fruit- en tuinafval (GFT) niet alleen omzetten in compost, maar ook biogas en elektriciteit produceren. Onze vuilniswagens zullen rijden op dit biogas.
Zo leveren we een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en de circulaire economie. En daar heeft iedereen baat bij. Je vindt hier meer info over het project. Een laatste stand van zaken kan je hier downloaden.

We beseffen dat dit project ook heel wat vragen met zich meebrengt. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Vind je geen antwoord op jouw vraag? Stel ons je vraag via het formulier in deze link. We zullen je zo spoedig mogelijk antwoorden, zodat je helemaal mee bent in ons verhaal.

Over de werken

Welke werken voert Verko precies uit?

Verko sloopt een deel van de huidige composteerfabriek om plaats te maken voor een vergistingsinstallatie en nieuwe composteerhallen voor het groente-, fruit- en tuinafval (GFT). We investeren ook in een warmtekrachtkoppeling en een installatie om biogas op te werken.

Waarom doet Verko deze werken?

Na meer dan 20 jaar is de composteerfabriek aan vernieuwing toe. Ze zal worden uitgerust met de allernieuwste technieken om opnieuw up-to-date te zijn. Hierbij kiezen we voor een combinatie van composteren en vergisten. Door te vergisten, winnen we biogas uit het GFT dat we na omzetting kunnen gebruiken als warmte, elektriciteit en brandstof voor onze vuilniswagens.

Vanaf wanneer starten de werken?

De grote sloop- en bouwwerken starten februari 2021.

Hoe lang duren de werken?

De grote sloop- en bouwwerken zullen eind 2021 klaar zijn.
Stapsgewijs nemen we de nieuwe vergistingsinstallatie in gebruik en voeren we testen uit.
Vanaf augustus 2022 zal de installatie volledig operationeel zijn.

Tussen welke tijdstippen wordt er gewerkt?

De werken gebeuren enkel op weekdagen en dit tussen 7 uur en 19 uur.
Afwijkingen zijn mogelijk maar uitzonderlijk en proberen we zoveel mogelijk te vermijden.

Zal er meer werfverkeer zijn op de Bevrijdingslaan?

De werken hebben weinig invloed op het verkeer op de Bevrijdingslaan.
Op de momenten waarop we sloopafval afvoeren en beton aanvoeren, kan het wel iets drukker zijn.

Veroorzaken de werken stofhinder?

Tijdens de afbraakwerken kan er beperkte stofhinder zijn op onze bedrijfssite.
Aangezien de afbraakwerken centraal op ons terrein gebeuren, zou dit geen impact mogen hebben op de buurt.

Veroorzaken de werken geurhinder?

Nee, de werken veroorzaken geen geurhinder.

Veroorzaken de werken geluidshinder?

De geluidsproductie tijdens de werken is eigen aan een normale bouwwerf.
Uiteraard leven we alle wettelijke vereisten na.

Over de nieuwe composteerfabriek en vergistingsinstallatie

Hoe zal de vergistingsinstallatie eruitzien?

De vergistingsinstallatie heeft een diameter van 15 meter en een hoogte van 30 meter.
Deze toren krijgt een centrale plaats op onze site en zal vanop de Bevrijdingslaan zichtbaar zijn ter hoogte van het portiersgebouw en het recyclagepark.

Wat gebeurt er met het opgewekte biogas?

Een warmtekrachtkoppeling zal 75% van het biogas omzetten naar warmte en elektriciteit. De geproduceerde warmte is grotendeels bestemd voor het composteer- en vergistingsproces. De geproduceerde elektriciteit is zowel voor eigen gebruik als het stroomnet. Op die manier evolueert Verko van een stroomverbruiker naar een stroomproducent.
De resterende 25% van het biogas wordt opgeschoond en opgewerkt tot gecomprimeerd biogas (CBG) dat we als brandstof zullen gebruiken voor onze huisvuilwagens.

Wordt het biogas veilig opgeslagen?

De opslag van het biogas gebeurt veilig en voldoet aan alle wettelijke vereisten. Verder voorzien we ook in de mogelijkheid om het gas veilig af te fakkelen.

Wat maakt dit project zo uniek in Vlaanderen?

Dit project is het eerste in Vlaanderen dat afvalinzameling en GFT-verwerking volledig en optimaal met elkaar verbindt. Dat is uniek.
Het GFT dat jij buitenzet of het groenafval dat jij naar het recyclagepark brengt, verwerken we tot brandstof voor onze vuilniswagens. Dit gebeurt allemaal op één en dezelfde bedrijfssite.
Door te investeren in dit project zorgen we bovendien voor duurzame tewerkstelling in eigen streek.

Levert Verko met dit project een bijdrage aan het klimaat?

Door warmte en elektriciteit uit het biogas te halen, produceren we energie in plaats van te verbruiken en vermijden we uitstoot van CO2. Zo leveren we een belangrijke positieve bijdrage aan het klimaat.

Hoe levert Verko een bijdrage aan een circulaire economie?

In een circulaire economie gaat niets verloren. Alles wordt opnieuw ingezet, ook reststoffen.
Door jouw afval als grondstof te gebruiken voor de productie van gecomprimeerd biogas voor onze vuilniswagens, volgt Verko de principes van de circulaire economie.
Op die manier kunnen we het verbruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperken.

Wat zijn de voordelen van dit project voor jou als inwoner?

Je hebt de garantie dat we je GFT op de meest milieuvriendelijke manier inzamelen en verwerken.
Je werkt mee aan een beter klimaat en circulaire economie zonder dat je moet vrezen voor een hogere afvalfactuur.
Kortom, je helpt mee de planeet verbeteren en veiligstellen voor de toekomstige generaties zonder dat dit je grote extra inspanningen kost.

Wordt mijn afvalfactuur duurder?

Nee, de afvalinzameling en –verwerking wordt voor jou niet duurder.
Integendeel, voor de financiering van dit project ontvangen we subsidies die we in onze regio kunnen investeren.

Veroorzaakt het vergistings- en composteerproces geurhinder?

Nee, het vergistings- en composteerproces veroorzaakt geen geurhinder.
We nemen heel wat maatregelen om geurhinder uit te sluiten, zoals een gaswasser en een biofilter. Deze toepassingen verwijderen verontreinigde stoffen en geurpartikels

Veroorzaakt het vergistings- en composteerproces stofhinder?

Nee, het vergistings- en composteerproces veroorzaakt geen stofhinder.