Beleid Verko steunt op milieuverantwoord beheer van afvalstoffen

Over Verko

Sinds 1970, toen de aanpak van huishoudelijk afval in de regio nog deel uitmaakte van de missie van intercommunale DDS, is de afvalsector enorm geëvolueerd: van het louter storten van afval over het verbranden en recycleren van fracties tot het hergebruik via de kringloopwinkel. Al die afvalgerelateerde activiteiten maken sinds 2004 integraal deel uit van de opdracht van Verko, zodat intercommunale DDS zich verder kan focussen op andere activiteiten die welvaart in de regio Dendermonde-Wetteren bewerkstelligen.

Voorheen verwees Verko (afkorting van Verenigde Kompostbedrijven) enkel naar het op industriële schaal composteren van het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) van de 9 aangesloten gemeenten en omringende regio’s. Het produceren en verkopen van compost is een activiteit die Verko al sinds 1979 uitvoert.

Huis-aan-huisinzameling

In 1978 startte intercommunale DDS met de ophaling van huis- en grofvuil in twee van haar aangesloten gemeenten, namelijk Wichelen en Berlare. Door de jaren heen werd dit systeem ook in de andere aangesloten gemeenten ingevoerd. Bovendien werd in 1996 overgeschakeld op een gescheiden inzameling van afval. Zo begon men GFT apart op te halen en kwam er vanaf 1997 ook een aparte inzameling van PMD en (in drie gemeenten) van papier & karton. Gelijktijdig met de invoering van diftar in 2002 kwam er een nieuwe uitbreiding van de selectieve afvalinzameling, met onder meer een veralgemeende papierinzameling en aparte ophaalrondes voor houtafval, metaal en snoeihout. Vandaag verzorgt Verko de huis-aan-huisinzameling van afval in Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Melle, Wetteren en Wichelen.

Maximaal sorteren op recyclagepark

Het recyclagepark biedt sinds 1992 de inwoners de kans om maximaal te sorteren. De verschillende afvalfracties komen terecht in een sorteercentrum of bedrijf dat gespecialiseerd is in de verdere verwerking ervan. Zo kan men van afval nieuwe producten maken of grondstoffen recupereren.

Van GFT naar compost

Bij de start van de compostering in 1979 maakte Verko gebruik van een installatie met twee composteertorens. De narijping gebeurde buiten, wat wil zeggen dat de kwaliteit van de compost onderhevig was aan de weersomstandigheden. Deze installatie werd in 1996 afgebroken naar aanleiding van de bouw van de nieuwe composteerinstallatie Unit 1. In 1998 volgde een uitbreiding van de capaciteit met de komst van Unit 2. In de beide computergestuurde installaties verwerkt Verko via een versneld en controleerbaar proces GFT tot kwalitatieve compost. De jaarlijkse productie van 20.000 ton compost vindt haar afzet in diverse sectoren: landbouw, tuinaanleg, grondwerkers en gemeenten.

Duurzaam productgamma in de kringloopwinkel

Om het hergebruik van goederen te stimuleren, startte Verko in juni 1998 met de ophaling van tweedehands goederen aan huis en konden bezoekers terecht in de kringloopwinkel op het Hoogveld in Dendermonde. Het kringloopcentrum verhuisde in 2000 van het Hoogveld naar de Bevrijdingslaan in Appels en werd uitgebreid met een vestiging in Wetteren.

Energiepark

Sinds juli 2011 produceert Verko eigen energie via een zonnepanelenpark op de top van de oude stortplaats in Appels. Om de hele site CO2-neutraal te maken, besliste de organisatie in 2013 om het park uit te breiden van 6.400 naar 14.640 zonnepanelen, strategisch opgesteld op de afgedekte stortplaats, die bovenaan een oppervlakte heeft van 13 hectare. Het vermogen van de installatie steeg daarmee van 1,44 naar 3,294 megawattpiek. Met het zonnepanelenpark zet Verko in op een duurzaam energiebeleid. Door de eigen elektriciteitsvoorziening bespaart de afvalintercommunale jaarlijks bijna 1.400 ton koolstofdioxide, wat overeenstemt met dezelfde hoeveelheid CO2 die 140 hectare bos, bestaande uit 42.000 tot 70.000 bomen, nodig heeft.