Beleid Verko steunt op milieuverantwoord beheer van afvalstoffen

Over Verko

Versie 2 - 16/02/2023

Om u als intergemeentelijke samenwerking inzake afvalophaling en verwerking een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij met persoonsgegevens. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we u meer uitleg geven bij de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens waarover we beschikken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Verenigde Kompostbedrijven (VERKO) met ondernemingsnummer 0218.426.974, gelegen Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde die uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens, en we doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG of GDPR) en de relevante federale en Vlaamse wetgeving.

Definities

Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden. Dit kan rechtstreeks zijn, bijvoorbeeld aan de hand van een naam, rijksregisternummer of foto. Soms is het ook mogelijk om een persoon onrechtstreeks te identificeren door een combinatie van verschillende soorten informatie, bijvoorbeeld adres, leeftijd en geslacht. Alle informatie die zo aan iemand gekoppeld kan worden valt onder de noemer ‘persoonsgegevens’.

Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.

De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Als voorbeeld kan hier verwezen worden naar softwareleveranciers waar VERKO beroep op doet.

Beginselen

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van uw persoonsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden. Als overheidsinstantie zijn we echter dikwijls wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens langer te bewaren, onder meer op basis van de archiefwetgeving. Het is daarnaast mogelijk dat uw persoonsgegevens verder worden verwerkt voor wetenschappelijk en historisch onderzoek of statistische doeleinden. Daarbij worden steeds de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Indien identificatie niet vereist is voor deze doeleinden, dan worden uw persoonsgegevens steeds gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Uw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Iedereen die betrokken is bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel gehouden om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

Doeleinden en verwerkingsgronden

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren bij ons terechtkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks bij u opvragen door middel van een contactformulier of bepaalde documenten. Een andere mogelijkheid is dat we uw persoonsgegevens opvragen bij overheidsdiensten die erover beschikken.

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd en overeenkomstig een geldige verwerkingsgrond.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) of uw gegevens doorgeven aan een andere overheidsinstelling, dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

Concrete informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onderstaande tabel:

# Doeleinde Categorieën van persoonsgegevens Rechtsgrond Bewaartermijn Ontvanger(s)
1 Inzamelen en verwerken van afvalstoffen Taak van algemeen belang aan VERKO toevertrouwd door de gemeenten op basis van artikel 398, §1 Vlaamse decreet lokaal bestuur (beheersoverdracht)
Vervangen van GFT-containers of ter beschikking stellen van 2de GFT-container Voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres, RR-nummer Voor de duur dat de betrokkene is ingeschreven /
Ophaling van grofvuil aan huis Voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres Voor de duur dat de betrokkene is ingeschreven /
Ter beschikking stellen van asbestzakken en -containers voor verwijdering asbest Voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres, RR-nummer Voor de duur dat de betrokkene is ingeschreven en wettelijke bewaartermijn
Ter beschikking stellen van compostbakken voor thuiscomposteren Voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres Voor de duur dat de betrokkene is ingeschreven
Behandelen en beantwoorden van klachten over afvalinzameling Voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres Voor de duur dat de betrokkene is ingeschreven
2 Uitbaten van kringloopcentra Taak van algemeen belang aan VERKO toevertrouwd door de gemeenten op basis van artikel 398, §1 Vlaamse decreet lokaal bestuur (beheersoverdracht)
Ophaling van goederen voor kringloopwinkels Voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres Voor de duur van de verwerking
3 Organiseren van workshops (allerlei thema's) Voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres Toestemming Max. 1 jaar VLACO
4 Vaststellen van sluikstorten a.d.h.v. bewakingscamera's Camerabeelden, identificatiegegevens Wettelijke verplichting op basis van artikel 21 §1, 2°231 van de GAS-wet en op basis van verwerkersovereenkomsten met de gemeenten Max. 4 weken voor de camerabeelden en wettelijke bewaartermijn voor de identificatiegegevens Politie
5 Beheer recyclageparken Taak van algemeen belang aan VERKO toevertrouwd door de gemeenten op basis van artikel 398, §1 Vlaamse decreet lokaal bestuur
Reservatie van een tijdspanne via de website voor toegang tot het recyclagepark Voornaam, naam, adres, tel.nr., e-mailadres Voor de duur dat de betrokkene is ingeschreven AIS
Controle van de toegang tot het recyclagepark Identiteitskaartgegevens Voor de duur dat de betrokkene is ingeschreven AIS
Terugbetalingen in het kader van recyclage Bankrekeningnummer, naam, voornaam Toestemming Voor de duur van de verwerking
6 Ter beschikking stellen van herbruikbare bekers voor evenementen Naam, voornaam, tel.nr., e-mailadres De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u, nl. de levering van herbruikbare bekers Voor de duur van de verwerking Goodless
7 Ontvangen en bekijken van sollicitaties via de website of via mail naam, voornaam, tel.nr., e-mailadres, CV-gegevens Toestemming 2 jaar IRC
8 Versturen van nieuwsbrieven Voornaam, naam, e-mailadres Toestemming Tot zolang de toestemming niet is ingetrokken /
9 Publicatie van foto's en video's op website/sociale media/tijdschrift/nieuwsbrief Foto- of videobeelden Toestemming Tot zolang de toestemming niet is ingetrokken /

Doorgifte

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Rechten

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

Recht op informatie en inzage

U mag weten of we persoonsgegevensgegevens van u hebben, welke dat zijn en op welke manier deze worden gebruikt. U kan van ons een kopie van deze persoonsgegevens ontvangen en verdere toelichting krijgen over de verwerking.

Recht op correctie en aanvulling

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, mag u ons vragen om deze te verbeteren en/of aan te vullen.

Recht om vergeten te worden

U mag vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist wanneer:

  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden;
  • u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekt, wanneer de verwerking hierop gebaseerd is;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking (zie verder), en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn;
  • uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden;
  • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen in de bovenstaande gevallen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken of als de verwerking moet gebeuren in het algemeen belang.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

  • u de juistheid van die gegevens betwist;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u niet wil dat de gegevens gewist worden;
  • wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nog nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens (zie onder), in afwachting van het antwoord op de vraag of er zwaarder wegende belangen dan de uwe in het geding zijn.

Wanneer de verwerking beperkt is, worden uw persoonsgegevens (met uitzondering van de opslag ervan) enkel verder verwerkt met uw toestemming, voor de bescherming van de rechten van anderen, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang.

Recht op bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van onze opdrachten van algemeen belang of het openbaar gezag, heeft u het recht om u hiertegen te verzetten om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Behalve wanneer het algemeen belang zwaarder doorweegt dan dat van u, zullen wij de verwerking van uw gegevens staken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer we uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst, heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt doorgeven. U mag ons ook vragen om deze doorgifte in uw plaats te doen, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

U heeft het recht om u te verzetten tegen besluiten die uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn en die voor u rechtsgevolgen met zich meebrengen, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, dit wettelijk is toegestaan of dit berust op uw toestemming. In deze gevallen kunt u ons wel vragen om een menselijke tussenkomst bij het nemen van dat besluit.

Recht op intrekking toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming om het even wanneer terug intrekken. In dat geval stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van uw toestemming blijft evenwel geldig.

Uitoefenen van rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons een eenvoudig verzoek te sturen via mail of post. Of u kunt het aanvraagformulier invullen en dit via mail of post aan ons bezorgen.

Specifieke verwerkingen

Hieronder lichten we enkele specifieke verwerkingen gedetailleerder toe. Vanzelfsprekend kunt u uw rechten, zoals hierboven beschreven, uitoefenen met betrekking tot deze verwerkingen.

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die wij organiseren maken wij vaak foto's en video's. Dit beeldmateriaal gebruiken wij om te publiceren in onze nieuwsbrief, in ons tijdschrift, op onze website en op onze sociale mediakanalen. Wij respecteren uw recht op afbeelding en engageren ons om u bij elke activiteit duidelijk in te lichten over het beeldmateriaal dat ter plaatse wordt gemaakt.

Onze fotograaf beperkt zich zoveel mogelijk tot overzichtsfoto's en sfeerbeelden. Voor dit soort beeldmateriaal gaan wij uit van uw impliciete toestemming, zowel voor het maken als voor de publicatie.

Soms zal onze fotograaf ook gericht beeldmateriaal maken. Onder gericht beeldmateriaal verstaan wij beeldmateriaal waarin u het hoofdonderwerp bent, waarbij u poseert of waarbij één of enkele personen worden uitgelicht. Zowel voor het maken als voor het publiceren van dit soort foto of video zullen wij altijd uw expliciete toestemming vragen. Waar mogelijk doen wij dit op voorhand en schriftelijk. In de andere gevallen zal onze fotograaf u aanspreken. U kunt de aparte toestemmingen op elk moment intrekken.

Sociale media

VERKO maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen om in contact te treden met haar inwoners. Het lokaal bestuur is daarbij ook actief op sociale mediaplatformen, namelijk: Facebook, Instagram en LinkedIn.

Indien u via deze kanalen met ons contact opneemt in een privébericht (bv. om een vraag te stellen of een probleem te melden), dan worden uw persoonsgegevens daarbij verwerkt. Wij gebruiken die gegevens enkel om u verder te helpen of aan uw verzoek gevolg te geven. Na afhandeling van uw verzoek worden deze berichten nog 30 dagen door ons bewaard.

Indien u reageert op onze publieke berichten of deze berichten deelt of leuk vindt, dan zijn deze gegevens voor anderen zichtbaar. Deze publieke gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar zolang deze niet door u verwijderd worden.

Uw persoonsgegevens worden als gebruiker van sociale media ook verwerkt door het sociale mediaplatform in kwestie. Het lokaal bestuur heeft zelf geen controle over de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze platformen. Op die verwerkingen zijn de privacyverklaringen van de sociale mediaplatformen van toepassing.

Cookies en tracking

Wij maken op onze website, in onze onlinediensten en voor onze nieuwsbrief gebruik van cookies en verwante technieken. In ons cookiebeleid vindt u hierover alle informatie. In de cookie-instellingen kunt u per type cookie toestemming geven of weigeren.

Cameratoezicht

Als opdrachthoudende vereniging voorzien wij in opdracht van de gemeenten camerabewaking op het openbaar domein. Met deze bewakingscamera’s hebben we de bedoeling om sluikstorten vast te stellen.

De aanwezigheid van bewakingscamera’s wordt steeds gesignaleerd met pictogrammen. Indien u zich begeeft op een locatie waar er bewakingscamera’s aanwezig zijn, bestaat de kans dat u wordt gefilmd. Daarbij worden dan ook uw persoonsgegevens verwerkt.

Enkel geautoriseerde personen krijgen toegang tot de opgenomen beelden. De beelden worden automatisch gewist na één maand indien ze geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf, schade, overlast, een door het GAS-reglement gesanctioneerde gedraging of een verstoring van de openbare orde. Indien dat wel het geval is kunnen de beelden langer worden bewaard voor verder onderzoek. De beelden kunnen in dat geval ook overgedragen worden aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten.

Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten. U kan ons contacteren via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen.

U kan zich ook richten tot onze externe functionaris voor gegevensbescherming (FG, ook wel Data Protection Officer of DPO) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Uw vraag, opmerking of klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek of bent u van mening dat de behandeling van uw persoonsgegevens een inbreuk maakt op de privacywetgeving, dan kunt u een klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten.

Indien u een klacht heeft over de toepassing van specifieke Vlaamse regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, kunt u zich in het bijzonder richten tot de Vlaamse Toezichtcommissie. Die kunt u bereiken per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief aan Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u bereiken per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brief aan Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Volg de juiste procedure om een klacht in te dienen of om bemiddeling te vragen.

Contactgegevens

U kan ons contacteren per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of per brief naar Verko, Bevrijdingslaan 201 te 9200 Dendermonde.

Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.